Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης
O ιστότοπος www.maxbuddies.co είναι η επίσημη ιστοσελίδα που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Maxbuddies Ltd, που εδρεύει στην Κύπρο , Μπουμπουλίνας 11, 1060 Λευκωσία, Κύπρος με αριθμό εγγραφής HE380404 και εκπροσωπείται νόμιμα, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@maxbuddies.co , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310 261393, 2310 261399 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), μέσω της οποίας διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος)
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.maxbuddies.co . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και όλους τους αναφερόμενους στο παρόν όρους .
Η παραμονή ενός επισκέπτη στην ιστοσελίδα καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σημαίνει ελεύθερη, ρητή και σαφή αποδοχή τον όρων χρήσης της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
3. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.maxbuddies.co ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
4. Ο επισκέπτης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα maxbuddies για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι επισκέπτες/πελάτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει το εμπορικό σήμα maxbuddies, 5. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 6. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους επισκέπτες/πελάτες.
5. Τα προϊόντα της κατηγορίας ρουχισμου πωλούνται από την εταιρεία “ΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ”
σε συνεργασία με την ιστοσελίδα της MAXBUDDIES LTD.

6. α. Προσωπικά Δεδομένα: H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την προβολή των προϊόντων της και την εξυπηρέτηση των πελατών της.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.maxbuddies.co, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΙΑ και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας σε εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής GDPR) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία . Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/πελατών, τα οποία αυτοί μας παρέχουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ κατά τη διάρκεια των παραγγελιών τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται τα δεδομένα που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα») όπως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.α
β. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους ίδιους τους επισκέπτες/πελάτες της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ , προκειμένου οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με αυτό ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών της με τους επισκέπτες/πελάτες.
Στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα και/ή να στείλουν e-mail ζητείται από τους επισκέπτες , να παρέχουν α) τα προσωπικά τους δεδομένα και β) τη ρητή συγκατάθεσή τους να λαμβάνουν e-mail . Η ιστοσελίδα συλλέγει τα εξής στοιχεία: 1) στοιχεία που δίνονται κατά την εγγραφή του πελάτη, και 2) στοιχεία που δίνονται προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία.
Κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας, ζητείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, , ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Ενδεχομένως και συμπληρωματικά στοιχεία όπως διεύθυνση αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης κλπ. Η χρήση των πληροφοριών που δίνονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, γίνεται για επικοινωνία σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, ή για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Ο επισκέπτης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες στέλνοντας το αίτημα του μέσω e-mail.

δ) Πρόσβαση στις Πληροφορίες: Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. . Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος dataprivacy@maxbuddies.co. Η εκ μέρους πελάτη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού καταστήματος για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους επισκέπτες/πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρία και το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες εκτός Εταιρίας.

Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη ενδέχεται να κοινοποιηθούν κατ’ εξαίρεση στις παρακάτω περιπτώσεις

– σε τρίτους οι οποίοι συνεργάζονται και παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρία, και λειτουργούν ως “εκτελούντες την επεξεργασία”. Η κατηγορία των συγκεκριμένων συνεργατών και προμηθευτών μας περιλαμβάνει τους:

Εταιρίες διανομής προϊόντων, Courier
Τεχνικοί, Λογιστές, Δικηγόροι
Εταιρίες Πληροφορικής και διαδικτύου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω προμηθευτές και συνεργάτες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και με βάση τις καταγεγραμμένες και ρητές εντολές από μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ οι οποίες περιγράφονται ξεκάθαρα στις μεταξύ μας υπογεγραμμένες συμβάσεις επεξεργασίας και είναι πλήρως εναρμονισμένες με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

– σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της Εταιρίας μας με τις έννομες υποχρεώσεις της

– ενώπιον των, κατά τόπους δικαστικών αρχών για την άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας.

ε) Χρήση Προσωπικών Δεδομένων: το ηλεκτρονικό κατάστημα θα χρησιμοποίει τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγονται ούτε επεξεργάζονται περισσότεροι ή άλλοι τύποι προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχει ειδικά παρασχεθεί ρητή συγκατάθεσή του φυσικού προσώπου για άλλη χρήση αυτών. Εάν υπάρξει πρόθεση να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα (τα οποία επεξεργαζόμαστε με συγκατάθεση των δικαιούχων) για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του δικαιούχου, τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό μόνο με την εκ νέου συγκατάθεση

Χρήση των δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης καθώς και για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών μας, ενδέχεται να αποστέλλουμε μηνύματα προωθητικής πώλησης των προϊόντων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρησή μας, και τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν του πελάτες μας. Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που επιθυμεί, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης, να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή. Η ενδεχόμενη αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που μας έχει δηλωθεί κατά την παραγγελία, γίνεται με σκοπό την ενημέρωση της εξέλιξης αυτής. Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί μέσα από το λογαριασμό που έχει φτιάξει στην ιστοσελίδα μας να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms και να έχει δηλώσει την επιλογή αυτή κατά την καταχώρηση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου του κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.Συναίνεση: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επισκεπτών/πελατών για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει παρασχεθεί προηγουμένως ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση – Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί ωστόσο, να αντιταχθεί στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που λαμβάνονται μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Νομικές υποχρεώσεις: Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν και να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης όπως αυτοι αναλυτικά αναφέρονται και υπαγορεύονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

στ) Τα νόμιμα δικαιώματα των επισκεπτών/πελατών: Ως υποκείμενα των δεδομένων οι επισκέπτες/πελάτες έχουν συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει από αυτούς.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα των επισκεπτών/πελατών που προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων:
1. Ανάκληση της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή αυτή μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή από το υποκείμενο.
2. διόρθωση: το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει τα προσωπικά του δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
3. περιορισμός: το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εάν i)Αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών του δεδομένων για την περίοδο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρειαστεί να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών, ii)Η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείται τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, iii) H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά το υποκείμενο τα χρειάζεται για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
4. Πρόσβαση: το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα του που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, (αν όχι από το υποκείμενο άμεσα,) και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορεί να λάβει από την ΕΤΑΙΡEΙΑ χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατά η εταιρεία γι αυτό.
5. Μεταφορά : Κατόπιν αιτήματός του υποκειμένου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα μεταφέρει τα δεδομένα σε ένα άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή του ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης.
6. διαγραφή: το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, όταν i) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας ii) δεν επιθυμεί περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και ασκεί το δικαίωμα αυτό iii) η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή και αποσύρει τη συγκατάθεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία iv) τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη – για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7. εναντίωση: το υποκείμενο μπορεί να εναντιωθεί – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων λόγω ιδιαίτερης κατάστασης υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική του συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
8. Υποβολή καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, το υποκείμενο μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Το υποκείμενο μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του επικοινωνώντας εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο info@maxbuddies.co
9. Ικανοποίηση αιτημάτων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτημάτων των επισκεπτών/πελατών εντός τριάντα ημέρων από την υποβολή τους. Η προθεσμία όμως μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν αρνηθεί το αίτημά για πρόσβαση, θα ενημερώνει για το λόγο της άρνησης αυτής.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναζητήσει τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχουν στην αίτησή τους.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου οι αιτούντες δεν μπορούν να εντοπιστούν ως υποκείμενο των δεδομένων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημά να ικανοποιήσει τα νόμιμα δικαιώματα τους, όπως περιγράφονται στον όρο αυτό, εκτός εάν το υποκείμενο παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση.

ζ) Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιτρέπει στους επισκέπτες/πελάτες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί από αυτούς. Ο χρήστης που αιτείται τη διαγραφή των δεδομένων του θα λαμβάνει γραπτή επιβεβαίωση για τη διαγραφή τους. Εάν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το ηλεκτρονικό κατάστημα θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχει πρόσβαση ο χρήστης, να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, για να αναφέρει προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνει οποιοδήποτε ερώτημα μπορεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω τηλεφώνου στο 210-7001379 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprivacy@maxbuddies.co Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του maxbuddies.co . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εξαρτάται και από αυτόν.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται μόνον εκείνα τα δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο, για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την ώρα που θα λήξει με οποιοδήποτε τρόπο σχέση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον πελάτη.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα σας θα καταστραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν με ασφάλεια εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά.

η) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα καθώς και να ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/πελάτες και χρήστες γενικά, την οποία θα τεκμαίρεται ότι αυτοί είναι ενήμεροι με την πρώτη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μετά την τελευταία ανανέωση/τροποποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα πολιτική θα εμφανίζεται άμεσα στην ιστοσελίδα και θα υπάρχει ενημέρωση στους επισκέπτες/πελάτες να λάβουν γνώση αυτής και να συμφωνήσουν ρητά πριν την χρήση της ιστοσελίδας, σημειώνοντας τη σχετικη επιλογή.

θ) Εάν οι επισκέπτες/πελάτες χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχονται και συναινούν με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής , σημειώνοντας τη σχετική επιλογή. .
ι) Σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/πελάτες γνωστοποιούν στην ιστοσελίδα της ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των επισκεπτών/πελατών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή των επισκεπτών/πελατών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.maxbuddies.co.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φροντίζει και υλοποιεί διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγει από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις αλλαγές στην τεχνολογία και τις νομοθετικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.
ια) Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή: Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.maxbuddies.co αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο επισκέπτης/πελάτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός. Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ , επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.
ιβ) Υπαναχώρηση- επιστροφή: ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παρέλαβε. Στην περίπτωση αυτή τον επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας αυτή αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή έχει γίνει με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει το ειδικό «έντυπο επιστροφής» που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.maxbuddies.co. Ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης που περιέχεται στο «έντυπο επιστροφής». Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία (κούριερ) και μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παραλάβει τα προϊόντα.
Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά (αντικαταβολή κατά την παραλαβή η επιστροφή θα γίνεται με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιήσει ο πελάτης στο έντυπο επιστροφής.
Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αυτή δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου courier στην διεύθυνση που έχει ορίσει ο πελάτης για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά της έξοδα. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της εταιρείας τότε τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ίδιο τον καταναλωτή. Αφού παραλάβει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ το προϊόν, επεξεργάζεται άμεσα το αίτημά και ενημερώνει με e-mail για τον τρόπο διεκπεραίωσής του. Μετά την επιστροφή του προϊόντος, και εφόσον εγκριθεί από την Εταιρεία, ο πελάτης αποζημιώνεται σε όλο το ποσό είτε με αντίστοιχη κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό, τον οποίο έχει συμπληρώσει στο έντυπο επιστροφής που απαραίτητα συνοδεύει το επιστραφέν εμπόρευμα, είτε με άλλον τρόπο σύμφωνα με τα παραπάνω.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει προϊόντα που αγόρασε, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Ιωνα Δραγούμη 24 Θεσσαλονίκη 54624
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θέλοντας να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της, δίνει το δικαίωμα να υποβάλουν οποιοδήποτε παράπονο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@maxbuddies.co

ιγ) Χρήση της αρχικής σελίδας www.maxbuddies.co Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τη χρήση της ιστοσελίδας www.maxbuddies.co (“Ιστοσελίδα”), με τους ακόλουθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο.
Τα cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/πελάτη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΡΙΑΣ να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες. Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.maxbuddies.co.
Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
i) Αναγκαία : Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος .
ii) Λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις του επισκέπτη/πελάτη κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα.
iii) Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.
iv) Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με τους επισκέπτες/πελάτες και τα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες τους περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του επισκέπτη/πελάτη στην ιστοσελίδα www.maxbuddies.co
To ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη του επισκέπτη/πελάτη στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να επιλέξει να εξαιρεθεί από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, κάνοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στην αντίστοιχη σελίδα της Google.
Οι επισκέπτες/πελάτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα cookies στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr
Θεματικές Ενότητες>> Υπηρεσίες Διαδικτύου>> Η χρήση cookies στο διαδίκτυο
ιδ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να παραδοθουν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει ο πελάτης αν επιθυμεί υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Σε περίπτωση που έχει καταχωρηθεί μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνεται ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν (ή προϊόντα) από τη συνολική παραγγελία, ο πελάτης επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ώστε να διευθετηθούν όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να αποσταλούν τα μη παραληφθέντα προϊόντα χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη.
Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο του www.maxbuddies.co.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.
Για να ασκήσετε όλα τα παραπάνω δικαιώματα σας ή ένα θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα καθώς και παράπονο που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρία, μας μπορείτε να απευθυνθείτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dataprivacy@maxbuddies.co ή μέσω αποστολής έγγραφης επιστολής προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας μας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της Maxbuddies Ltd έχει ορισθεί εταιρία Risk and Wealth Ltd. ) στη διεύθυνση :
Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Maxbuddies Ltd
Μπουμπουλίνας 11, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
Η Ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : http://www.dataprotection.gov.cy

Scroll to Top